Γνωρίζετε τα γενικά δικαιώματα σας ως καταναλωτές ενέργειας;

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Γνωρίζετε τα γενικά δικαιώματα σας ως καταναλωτές ενέργειας;

Γνωρίζετε τα γενικά δικαιώματα σας ως καταναλωτές ενέργειας;
Ενέργεια

Ο τομέας της ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο. Όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η απελευθερωμένη αυτή αγορά και να αισθάνονται ότι συμμετέχουν και απολαμβάνουν τα απτά οφέλη της πρόσβασης σε πιο ασφαλή, καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια, τα οποία είναι και οι βασικοί στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη.

Ποια είναι τα δικαιώματά μας ;

 • να συμμετέχουμε πλήρως στην ενεργειακή μετάβαση,
 • να επωφελούμαστε από τις νέες τεχνολογίες για να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας,
 • να διαχειριζόμαστε την κατανάλωσή μας για την επίτευξη ενεργειακών αποδοτικών λύσεων που εξοικονομούν χρήματα,
 • να συμμετέχουμε ενεργά στην αγορά,
 • να συμβάλλουμε στη συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
 • να αναζητούμε την καλύτερη προσφορά ενέργειας,
 • να απαιτούμε ευανάγνωστους, σαφείς και κατανοητούς λογαριασμούς,
 • η σύμβαση προμήθειας να είναι σύντομη, σύννομη και κατανοητή,
 • να ζητάμε την υιοθέτηση διαθέσιμων προηγμένων τεχνολογιών και πρακτικών, π.χ. έξυπνων μετρητών, έξυπνων συσκευών, κατανεμημένων πηγών ενέργειας και βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης,
 • να έχουμε ευκολότερη και συχνότερη πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσής μας,
 • η αλλαγή προμηθευτή να βασίζεται σε εύκολα προσβάσιμες, διαφανείς και αξιόπιστες συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και την ποιότητα των συμβατικών παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • οι εμπορικές πρακτικές προώθησης και πώλησης υπηρεσιών των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να είναι προς το συμφέρον μας, παρέχοντας σαφείς και κατανοητές πληροφορίες,
 • να επιλέγουμε την πηγή ενέργειας, σχετικά με το μερίδιο και το είδος των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας από τους προμηθευτές,
 • να απαιτούμε την αξιοποίηση νέων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών από νέες και καινοτόμους εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών,
 • να διεκδικούμε μία πράσινη πολιτική ενεργειακού μοντέλου που συνδυάζει τους κοινωνικούς με τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Ποιο είναι το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο;

Η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται:

 • από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr/), Τηλ. Κέντρο: 213-1515000, 213-1513000 και
 • τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ-http://www.rae.gr/site/portal.csp). Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και ασκεί εποπτεία για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Προμηθευτών και των Πελατών. Τηλ.: 210-37.27.400, e-mail: info@rae.gr

Ποιοι συμμετέχουν στην εθνική αγορά της ενέργειας;

1) Οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από διαφορετικές πηγές.

 • Οι πηγές παραγωγής ενέργειας διακρίνονται στις συμβατικές που βασίζονται σε ορυκτά στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας (λιθάνθρακας και λιγνίτης), το φυσικό αέριο, στην πυρηνική ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που χρησιμοποιούν ανεξάντλητες πηγές (άνεμος, ήλιος, νερό κλπ) και δεν καταναλώνουν τα περιορισμένα ενεργειακά ορυκτά αποθέματα.

2) Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ A.E. http://www.admie.gr/), Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5192101, e-mail:info@admie.gr.

 • Ο ΑΔΜΗΕ έχει σαν αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του ΕΣΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο Άρθρο 94 του Νόμου 4001/2011.

3) Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. https://www.deddie.gr/). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 11500, e-mail: infodeddie@deddie.gr.

 • Έργο του είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου.

4) Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ, http://www.lagie.gr/), Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211-880-0700, e-mail: info@lagie.gr

 • Ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διευκολύνει κατά κύριο λόγο την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

5) Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (οι κάτοχοι άδειας προμήθειας). Για να δείτε τον κατάλογο των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

6) Οι Πελάτες (καταναλωτές).

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των πελατών;

 • Νόμος 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»,
 • «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας» (π.δ. 10/2017 Α΄ 23),
 • «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες» (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013- τροποποίηση: ΦΕΚ Β' 1463/24-05-2016 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Ρυθμίζονται ειδικότερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών και των Πελατών τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης της μεταξύ τους σύμβασης, όσο και κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
 • Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»,
 • Ν. 2863/2000 – «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». Ο Κώδικας αφορά σε όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και σε όλες τις μορφές εμπορικής και κοινωνικής επικοινωνίας.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ:

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά