Νέες χρεώσεις στις ΥΚΩ & ΕΤΜΕΑΡ. Κερδισμένοι ή όχι οι καταναλωτές;

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Νέες χρεώσεις στις ΥΚΩ & ΕΤΜΕΑΡ. Κερδισμένοι ή όχι οι καταναλωτές;

Νέες χρεώσεις στις ΥΚΩ & ΕΤΜΕΑΡ. Κερδισμένοι ή όχι οι καταναλωτές;
Ενέργεια

Η ΕΚΠΟΙΖΩ θεωρεί ότι, παρότι έχουν γίνει τροποποιήσεις στην άδικη μεθοδολογία χρεώσεων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ),  με σχετική τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, η ισχύς της οποίας ξεκίνησε από 01/01/2018, το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές (μικρά και μεσαία νοικοκυριά) είναι αμελητέο, με αποτέλεσμα ο τομέας της ενέργειας να συνεχίζει να εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες σε βάρος του καταναλωτή.

Επιπλέον η  ΕΚΠΟΙΖΩ επιμένει στις θέσεις της για οριστική κατάργησή τόσο των ΥΚΩ, όσο και του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων) και των λοιπών χρεώσεων (Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ και λοιποί φόροι ).

Ειδικότερα, από την 1/1/2018 αναπροσαρμόζονται, κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας),  αλλά και των παρεμβάσεων της ΕΚΠΟΙΖΩ, οι χρεώσεις που αφορούν στις  ΥΚΩ, με αποτέλεσμα

- τον εξορθολογισμό του τρόπο τιμολόγησης των ΥΚΩ που ίσχυε και που εκτόξευε μέσα από τις υφιστάμενες κλίμακες δυσανάλογα τους λογαριασμούς ρεύματος, ειδικά στην κλίμακα των 2001-3000 kWh (3η κλίμακα) και

- τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο κατά μεγάλο μέρος δεν υποστηρίζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησής τους, αλλά καλύπτει στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας, ενισχύοντας τρίτους και στη συγκεκριμένη περίπτωση την επιδότηση της βιομηχανίας,

Τέλος  η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει ως μοναδικός διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.

Αναλυτικότερα:

1) Για το ΕΤΜΕΑΡ στους οικιακούς καταναλωτές,(χαμηλής τάσης) η μείωση της χρέωσης είναι 8,48% και έχει οριστεί στα 0,02267 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η προηγούμενη χρέωση ήταν στα 0,02477 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

2) Η σημαντικότερη αλλαγή που αφορά στις χρεώσεις των ΥΚΩ είναι ο τρόπος υπολογισμού τους. Ενώ μέχρι τέλος του 2017 η χρέωση γινόταν με βάση το σύνολο των kWh και δεν επιμεριζόταν στις kWh που αντιστοιχούσαν σε κάθε κλίμακα,    οι νέες χρεώσεις επιμερίζονται στις αντίστοιχες κλίμακες και  έχουν ως εξής:
                                                                                                

    2017   2018
Από 0 έως 1.600 kWh 0,00699 ευρώ Από 0 έως 1.600 kWh 0,00690 ευρώ
Aπό 1.601 έως 2.000 kWh 0,0157 ευρώ Από 1.601 έως 2.000 kWh 0,05 ευρώ
Από 2.001 έως 3.000 kWh 0,03987 ευρώ Από 2.001 και πάνω kWh 0,085 ευρώ
Από 3.001 kWh και πάνω 0,04488 ευρώ  
Για τις καταναλώσεις ρεύματος νύχτας (νυχτερινό ή μειωμένο) η χρέωση ήταν ανεξάρτητα από το ύψος της στα 0,00889 ευρώ Οι προαναφερόμενες χρεώσεις και τα κλιμάκια ισχύουν και για τη νύχτα (νυχτερινό ή μειωμένο τιμολόγιο).

Όπως έχει αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ και στο παρελθόν με ανακοινώσεις της στον τύπο,  και σχετική αρθρογραφία,  αλλά με επιστολές  προς  τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στα αρμόδια Υπουργεία, η αγορά ενέργειας θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή, ως κοινωνικό και οικονομικό αγαθό, προσιτό και προσβάσιμο σε όλους, με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι κατανοητοί, αναλυτικοί, σαφείς, διαφανείς, πλήρεις, και οι χρεώσεις να σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την κατανάλωση ενέργειας.

Ειδικότερα, οι  “Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις” ιδίως οι ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) που αφορούν στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και στο κοινωνικό τιμολόγιο,   το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, που αφορά στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), λοιπές χρεώσεις, χρεώσεις υπέρ τρίτων (ΕΡΤ και Δήμων) και  λοιπές χρεοπιστώσεις που αφορούν: Α) στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της χρέωσης προμήθειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και Β) στις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος: (ΕΦΚ (Ν.3336/05) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92), δεν έχουν καμία σχέση με τον τομέα της ενέργειας, διαστρεβλώνουν τη φύση και τη λειτουργία της ενέργειας ως κοινωνικό και οικονομικό αγαθό και επιβαρύνουν δυσανάλογα τους καταναλωτές με επιπλέον υποχρεώσεις και έξοδα και με τρόπο μη δίκαιο, νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΚΠΟΙΖΩ επανέρχεται στο θέμα  προτρέποντας:

  • τα συναρμόδια Υπουργεία και τη ΡΑΕ να προβούν στην κατάργηση των ως άνω μη δίκαιων χρεώσεων, ώστε να αποκατασταθούν οι υπερβολικά υψηλές χρεώσεις που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας. Επιπροσθέτως είναι αδιανόητο την κοινωνική πολιτική του κράτους να  επωμίζονται οι καταναλωτές   καθώς και την επιδότηση της βιομηχανίας μέσω των ΑΠΕ
  • τους καταναλωτές  να καταγγέλλουν στην  ΕΚΠΟΙΖΩ κάθε  πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας  και τους σχετικούς λογαριασμούς,. Υποδείγματα καταγγελιών θα βρουν στην ιστοσελίδα μας: http://www.ekpizo.gr/el, στις καταγγελίες και συγκεκριμένα στην κατηγορία: Ενέργεια


Ακολουθούν κάποια παραδείγματα με τις διαφορές στις χρεώσεις ανάλογα με την κατανάλωση κατά τα έτη 2017 και 2018:

Για κατανάλωση 1.200 kWh (900 ημέρας + 300 νύκτας)
 

2017 2018  
900x0,00699 =6,30 900x0,00690 =6,20 Διαφορά χρεώσεων ΥΚΩ
300x0,00889 =2,70 300x0,00690 =2,10 0,70 λεπτά
9,90 8,30  
1.200x0,02477 =29,70 1.200x0,02267 =27,2 Διαφορά χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ 2,50 ευρώ
     
Για κατανάλωση 2.000 kWh(1.500 ημέρα + 1.500 νύκτας)
2017 2018  
1.500x0,00699 =10,50 1.500x0,00690 =10,40 Διαφορά χρεώσεων ΥΚΩ
500x0,00889 =  4,40 500x0,00690 =  3,80 1,00 ευρώ
  14,90 13,90
2.000x0,02477 =49,50 2.000x0,02267 =45,30 Διαφορά χρεώσεων
    ΕΤΜΕΑΡ 4,20 ευρώ
     
Για κατανάλωση 2.700 kWh(2.100 ημέρας + 600 νύκτας)
2017 2018  
2.100x0,03987=83,70 1.600x0,00690=11,00  
600x0,00889= 5,30 400x0,05=20,80  
  100x0,085= 8,50 Διαφορά χρεώσεων ΥΚΩ 43,60 ευρώ
  600x0,00690=4,10  
89,00 43,60  
2.700x0,02477=66,90 2.000x0,02267=61,20 Διαφορά χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 5,70 ευρώ

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά