Αλλαγή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα δικαιώματά μου

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Αλλαγή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα δικαιώματά μου

Αλλαγή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα δικαιώματά μου
Ενέργεια

Oι καταναλωτές (Πελάτες) έχουν την επιλογή σε περίπτωση που θέλουν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας να υποβάλλουν στον εκάστοτε προμηθευτή, αίτηση προσφοράς προμήθειας (προσυμβατική ενημέρωση). Οι δε προμηθευτές έχουν υποχρέωση να επεξεργαστούν την αίτηση και να απαντήσουν σχετικώς.

 • Πότε καταρτίζεται η Προσφορά Προμήθειας από τον Προμηθευτή προς τον Πελάτη;

Η Προσφορά Προμήθειας καταρτίζεται εγγράφως και είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. Η Σύμβαση προμήθειας που θα υπογράψει ο Πελάτης συνάπτεται στη βάση Προσφοράς Προμήθειας που υποβάλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη.
Ο Πελάτης προμηθεύεται την αίτηση Προσφοράς Προμήθειας, σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο Έντυπο του Προμηθευτή, που διατίθεται υποχρεωτικώς στα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών του, ή μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής, τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή μέσω της ιστοσελίδας του. Το έντυπο περιλαμβάνει έντυπο εξουσιοδότησης προς τον Προμηθευτή προκειμένου να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης του Πελάτη.

 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή όταν θέλω να επικοινωνήσω μαζί του πριν υποβάλω την Προσφορά Προμήθειας;

α) πλήρη, ακριβή και σαφή ενημέρωση του Πελάτη, ώστε να είναι σε θέση ο τελευταίος να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα για αυτόν προσφορά.
β) εξασφαλίζει, ότι ο Πελάτης έχει την ικανότητα ή τη νόμιμη εξουσιοδότηση να συνάψει τη σύμβαση αυτή.
γ) αναρτά τις αρχές επικοινωνίας με Πελάτη σε εύκολα προσβάσιμο σημείο στην ιστοσελίδα του και εξασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες του έχουν λάβει πλήρη γνώση.

 • Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση προσφοράς του Προμηθευτή;

α) Τα στοιχεία του Πελάτη που απαιτούνται για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας (φυσικό/νομικό πρόσωπο).
β) Τη Βασική ή Ειδική Κατηγορία στην οποία εμπίπτει.
γ) Προαιρετικά: Το προτιμώμενο δημοσιευμένο τιμολόγιο του Προμηθευτή ή αίτηση για παροχή ειδικού τιμολογίου προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά φορτίου και την καταναλωτική συμπεριφορά του Πελάτη.
δ) Την επιθυμητή διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.
ε) Την τάση του δικτύου (υψηλή, μέση, χαμηλή).
στ) Ένδειξη σχετικά με το αν απαιτείται ενεργοποίηση της σύνδεσης.
ζ) Τον αριθμό παροχής εγκατάστασης και εφόσον υπάρχει, τον αριθμό του μετρητή του Πελάτη καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με ειδικότερα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του Πελάτη που είναι αναγκαία για τον Προμηθευτή, για την κατάρτιση της προσφοράς του.
η) Αναφορά επωνυμίας του τελευταίου Προμηθευτή από τον οποίο ο Πελάτης προμηθευόταν ή προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης.
Επιπρόσθετα: Με την Αίτηση Προσφοράς υποβάλλεται από τον Πελάτη:
- αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού, εκτός εάν η Αίτηση αφορά πρώτη ενεργοποίηση της σύνδεσης.
- δύναται επίσης να παρέχεται απλή εξουσιοδότηση προς τον Προμηθευτή, προκειμένου να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής του Πελάτη, όπως ενδεικτικά η τυποποιημένη παροχή και η συμφωνημένη ισχύς.
- Όταν οι καταναλωτές παρέχουν σε άλλα μέρη (προμηθευτές και διαμεσολαβητές) πρόσβαση στα δεδομένα τους, πρέπει να είναι εγγυημένη η προστασία της ιδιωτικής τους ζωής, η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων τους.

 • Ποιες είναι οι κατηγορίες πελατών στις οποίες δύναται να υπάγομαι; Πότε θα πρέπει να το δηλώσω;

Οι πελάτες κατατάσσονται:

 1. Σε οικιακούς (Ο Πελάτης που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια για δική του οικιακή κατανάλωση, αποκλειομένων των εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων),
 2. Μη οικιακούς (Ο Πελάτης που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των πελατών χονδρικής και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας)
 3. Ανάλογα με την ισχύ παροχής σε kVA και το μέγεθός τους, διακρίνονται περαιτέρω σε Μικρούς και Μεγάλους.
 4. Στην κατηγορία των Μικρών Πελατών εντάσσονται οι Οικιακοί ανεξαρτήτου παροχής και οι μη Οικιακοί με ισχύ παροχής έως 25 kVA για μεμονωμένες εγκαταστάσεις. Με κριτήριο το επίπεδο της τάσης σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, κατατάσσονται σε Πελάτες α) Υψηλής Τάσης (ΥΤ), β) Μέσης Τάσης (ΜΤ), γ) Χαμηλής Τάσης (ΧΤ).
 5. Τέλος, υπάρχουν και οι Ειδικές κατηγορίες Πελατών, στις οποίες εντάσσονται οι ευάλωτες πελάτες (άρθρο 52 ν. 4001/2011). Εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών:

α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία. Ο όρος ‘Ενεργειακή Πενία’ αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ένα νοικοκυριό αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες του σε ενέργεια.
β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.
γ) Ηλικιωμένοι Πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.
δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.
ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους Πελάτες.

Προσοχή: Ο Πελάτης δηλώνει τη Βασική Κατηγορία στην οποία υπάγεται κατά την υποβολή της αίτησης για προσφορά προμήθειας. Η οριστική κατάταξη με βάση το σκοπό τελικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται κατά τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας, με την προσκόμιση από τον Πελάτη των προβλεπομένων από τον Προμηθευτή δικαιολογητικών.

 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή κατά την επεξεργασία της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας;

α) Ο Προμηθευτής, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή πλήρους Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας, είτε αποστέλλει Προσφορά Προμήθειας, είτε ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την απόρριψη της Αίτησής του. Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης, ο Προμηθευτής ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη και του παρέχει προθεσμία συμπλήρωσης της Αίτησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
β) Η απόρριψη της Αίτησης πρέπει να είναι έγγραφη, πλήρως αιτιολογημένη και να αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο Πελάτης δύναται να ζητήσει επανεξέταση της Αίτησής του ή ένταξή του σε διαφορετική κατηγορία.

Προσοχή: Ο Προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί να προμηθεύσει συγκεκριμένο Πελάτη εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη προς άλλον Προμηθευτή. Οι προϋποθέσεις άρνησης προμήθειας και διακοπής της παροχής πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες.

 • Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η Προσφορά Προμήθειας από τον Προμηθευτή προς τον Πελάτη;

α) Την προτεινόμενη Σύμβαση Προμήθειας με τους Γενικούς και τυχόν ειδικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης διάρκειας ισχύος της Σύμβασης και το μέγιστο χρόνο ενεργοποίησης της σύμβασης από την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.
β) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων Τιμολογίων Προμήθειας με διακριτή αναγραφή των Χρεώσεων Προμήθειας, των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και τυχόν επιπρόσθετων ειδικών όρων τιμολόγησης, διάρκεια ισχύος και ενδεχόμενη μεθοδολογία αυτόματης προσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας και εκτίμηση του συνολικού ετήσιου λογαριασμού του καταναλωτή βάσει της προσφοράς προμήθειας. Εάν ο Πελάτης έχει διατυπώσει προτίμηση για συγκεκριμένο δημοσιευμένο τιμολόγιο η πλήρης και αναλυτική περιγραφή αφορά το συγκεκριμένο τιμολόγιο και τυχόν εναλλακτικά τιμολόγια της ίδιας κατηγορίας.
γ) Το ύψος της εγγύησης ή τη μέθοδο υπολογισμού αυτής και τον τρόπο και χρόνο πληρωμής της.
δ) Τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Προμήθειας, και ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη σε περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας συνάπτεται εξ αποστάσεως. Ο Οικιακός Πελάτης έχει δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να υπαναχωρήσει αζημίως από τη Σύμβαση Προμήθειας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών (άρθρο 3ε του ν. 2251/1994). Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, τις τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες και τις πωλήσεις που γίνονται εκτός καταστήματος, π.χ. στο σπίτι του καταναλωτή, στον δρόμο.
ε) Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του Πελάτη κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων.
στ) Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Πελάτης σε περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας, ιδίως οδηγίες συμπλήρωσης και διαβίβασης στον Προμηθευτή της Σύμβασης Προμήθειας, και των λοιπών εντύπων και περιγραφή των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομιστούν για την οριστική ένταξη στη δηλωθείσα με την Αίτηση Βασική ή Ειδική Κατηγορία.
ζ) Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης του Προμηθευτή να εκπροσωπεί τον Πελάτη ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή για θέματα που ρυθμίζονται με τον Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θεωρείται νομίμως για το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη.

 • Ποιο είναι το Νομοθετικό πλαίσιο;

Ο Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013- τροποποίησή του ΦΕΚ Β' 1463/24-05-2016 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Η εποπτεία για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Προμηθευτών και των Πελατών διενεργείται από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).

 • Που απευθύνομαι σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους και επιθυμώ να τους καταγγείλω;

Στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) στην ιστοσελίδα της
Πειραιώς 132, Αθήνα 11854, Τηλ. 210 3727400, Fax: 2103255460, Email: info@rae.gr.
Κοινοποίηση: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Τηλέφωνο: 210 330 4444, email: info@ekpizo.gr

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά