Καταστατικό

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Καταστατικό

Καταστατικό

Είμαστε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ημερομηνία ίδρυσης το 1988. Υπαγόμαστε στην νομοθεσία που ορίζει την λειτουργία των Σωματείων αλλά επιπλέον και στην ειδική νομοθεσία που ορίζει την λειτουργία των Ενώσεων Καταναλωτών (Νόμος 2251/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, «για την προστασία του καταναλωτή»).

Ακολουθεί το Καταστατικό:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται το Πανελλήνιο Σωματείο, με την επωνυμία Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής», συντομογραφικά Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Για τη χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία του σωματείου θα μεταφράζεται Consumers’ Association “The quality of life” και συντομογραφικά E.K.PI.ZO. Έδρα του σωματείου είναι η Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι η προστασία του καταναλωτή και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Αναλυτικότερα η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. επιδιώκει:

 1. Την προστασία της υγείας και ασφάλειας του καταναλωτή.
 2. Την ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρησή του.
 3. Την εκπροσώπησή του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και αστη δικαιοσύνη.
 4. Τη βελτίωση της ποιότητας, (υγιεινότητας, περιεκτικότητας, ανθεκτικότητας) των καταναλωτικών προϊόντων καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 5. Τον έλεγχο κόστους και τιμής των προϊόντων.
 6. Τον έλεγχο και περιορισμό της διαφήμισης.
 7. Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τέλος,
 8. Τη γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με την:

 1. συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες ενώσεις καταναλωτών, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
 2. έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, βιβλίων καθώς επίσης και τη διενέργεια μελετών, ερευνών, συγκριτικών δοκιμών κλπ.
 3. οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκπομπών για καταναλωτικά θέματα, με ανακοινώσεις και διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. δημιουργία εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων.
 5. δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, επιτροπών κλπ.
 6. συγκρότηση Νομικού τμήματος «Γραφείο Νομικής Προστασίας» για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και την προώθηση και εκπροσώπηση των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων του καταναλωτή στη δικαιοσύνη, σε όλα τα δικαστήρια σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, στη διοίκηση και στα εν γένει όργανα ή φορείς τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τον καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και διακρίνονται σε: Α) τακτικά, Β) αντεπιστέλλοντα και Γ) επίτιμα.

Α) Τακτικό μέλος γίνεται κάθε άτομο που συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και συμπράττει στην υλοποίησή τους. Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικούμέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει σχετικά, με πλειοψηφία των μελών του, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. στις οποίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους, να ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης.

Τα τακτικά μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

 1. να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης και να μην έχουν επαγγεματική ή άλλη δραστηριότητα που αντίκειται στους σκοπούς και αρχές της.
 2. να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους, που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 3. να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Β) Αντεπιστέλλον μέλος γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε άτομο το οποίο συμφωνεί με τους σκοπούς και τις αρχές της Ένωσης, λαμβάνει το περιοδικό της και πληρώνει τη συνδρομή που ορίζει το Δ.Σ. για τα αντεπιστέλλοντα μέλη. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Γ) Επίτιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη από φαση του Δ.Σ., άτομα που προσφάρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Ένωση και γενικότερα στο κίνημα των καταναλωτών. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΙΙ. Διαγραφή μέλους.

Η διαγραφή μέλους γίνεται:

με αίτηση και έγγραφη δήλωση του ίδιου του μέλους, που απευθύνεται στο Δ.Σ. Επανεγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και τακτοποίηση τυχόν οικονομικών υποχρεώσεών του,

με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη σύσταση στο μέλος, όταν αυτό

 1. Αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ή
 2. δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή
 3. επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα. Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου:

 1. να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
 2. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
 3. να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
 4. να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ.
 5. να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού.
 6. να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών (50+1) πλήν των περιπτώσεων ε) και στ) για τις οποίες ισχύει το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από είκοσι.

Η πρόσκληση των μελών για Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν την ορισμένη Γ.Σ.

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση διοικείται από Δ.Σ. με 7 μέλη που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακά εντάξει μέλη του συλλόγου.

Το εκλεγμένο Δ.Σ. αφού συνέλθει και συνεδριάσει με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία με ευχέρεια ειδικού γραμματέα, δέκα μέρες μετά την εκλογή του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή 4 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Το Δ.Σ. έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ων παρόντων.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε οκτώ τακτικές αδιακρίτως, εκπίπτει και αντικαθίσταται. Έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ., με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γ.Σ. Παραίτηση του Δ.Σ. γίνεται μόνο στη Γ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διακρίνονται σε ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές συνεδριάσεις γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει θορυβούντες με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου. Συγκαλέι και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και τον συντονισμό της δράσης της. Υπογράφει μαζί με τον ταμία εντάλματα πληρωμών και μαζί με τον Γ.Γ. κάθε εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης. Τον πρόερδο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερίσιας διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Ένωσης.

Τον Γ.Γ. κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο ταμίας ή ο ειδικός γραμματέας.

O Ταμίας της Ένωσης έχει την ευθύνη του ταμίου. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης. Κάνει κάθε πληρωμή με ένταλμα που εκδίδεται με έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον ταμία με τη σφραγίδα της Ένωσης. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γ.Γ. Σε περίπτωση που κωλύοντι ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ’αυτά το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικόερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του καθώς και ανα αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε τρία χρόνια κατά την τακτική Γ. Σ.

Δικαίωμα να εκλέγει έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι ταμειακά εντάξει εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από την εγγραφή του. Δικαίωμα να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι ταμειακά εντάξει και έχει συμπληρώσει έξι μήνες από την εγγραφή του.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη εφόσον συμπλρώσουν ένα έτος, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δύο μήνες μετά την εγγραφή τους ως τακτικά μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4(α) του καταστατικού της.

Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Στις εκλογές κατέρχονται μεμονομένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι συνδιασμοί. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο γραμματέα της Ένωσης τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

Για το Δ.Σ. εκλέγονται 7 μέλη τακτικά και 3 αναπληρωματικά.

Υπάρχει δυνατότητα τόσων σταυρών προτίμησης όσα και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ

 1. Πόροι της Ένωσης είναι:
 2. οι συνδρομές των μελών της.
 3. οι συνδρομές και οι λοιπές εισπράξεις από τη διάθεση των εντύπων της.
 4. εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις.
 5. κρατική επιχορήγηση και επιχορήγηση από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 6. επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ γράφει την επωνυμία της. Το σύμβολο θα το αποφασίσει το Δ.Σ. των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών και απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται.

Στην τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία αφορά τροποίηση του καταστατικού ψηφίζουν τα μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στα κατά τόπους παραρτήματα.

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της να μεταβιβασθεί σε αντίστοιχες καταναλωτικές, οικολογικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης με απόφαση της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και των παραρτημάτων της καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά υπαχθεί σε άλλο όργανο.

Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να αποδεχθεί τροποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να εγκριθεί κατά νόμο η αναθεώρηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 12

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει δώδεκα άρθρα μετά από τις τροποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε σήμερα από της Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 22.02.1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΡΑΚΗ

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 2000/1995 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων με αυξ. αρ. 16228/1995.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά