fbpx Διοίκηση | ekpizo

Είμαστε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ημερομηνία ίδρυσης το 1988. Υπαγόμαστε στην νομοθεσία που ορίζει την λειτουργία των Σωματείων αλλά επιπλέον και στην ειδική νομοθεσία που ορίζει την λειτουργία των Ενώσεων Καταναλωτών (Νόμος 2251/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, «για την προστασία του καταναλωτή»).

 

Ακολουθεί το Καταστατικό:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται το Πανελλήνιο Σωματείο, με την επωνυμία Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής», συντομογραφικά Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Για τη χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία του σωματείου θα μεταφράζεται Consumers’ Association “The quality of life” και συντομογραφικά E.K.PI.ZO. Έδρα του σωματείου είναι η Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι η προστασία του καταναλωτή και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Αναλυτικότερα η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. επιδιώκει:

α) Την προστασία της υγείας και ασφάλειας του καταναλωτή.

β) Την ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρησή του.

γ) Την εκπροσώπησή του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και αστη δικαιοσύνη.

δ) Τη βελτίωση της ποιότητας, (υγιεινότητας, περιεκτικότητας, ανθεκτικότητας) των καταναλωτικών προϊόντων καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ε) Τον έλεγχο κόστους και τιμής των προϊόντων.

στ) Τον έλεγχο και περιορισμό της διαφήμισης.

ζ) Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τέλος,

η) Τη γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με την:

α) συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες ενώσεις καταναλωτών, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

β) έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, βιβλίων καθώς επίσης και τη διενέργεια μελετών, ερευνών, συγκριτικών δοκιμών κλπ.

γ) οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκπομπών για καταναλωτικά θέματα, με ανακοινώσεις και διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ) δημιουργία εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων.

ε) δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, επιτροπών κλπ.

στ) συγκρότηση Νομικού τμήματος «Γραφείο Νομικής Προστασίας» για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και την προώθηση και εκπροσώπηση των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων του καταναλωτή στη δικαιοσύνη, σε όλα τα δικαστήρια σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, στη διοίκηση και στα εν γένει όργανα ή φορείς τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τον καταναλωτή.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και διακρίνονται σε: Α) τακτικά, Β) αντεπιστέλλοντα και Γ) επίτιμα.

 

Α) Τακτικό μέλος γίνεται κάθε άτομο που συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και συμπράττει στην υλοποίησή τους. Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικούμέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει σχετικά, με πλειοψηφία των μελών του, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. στις οποίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους, να ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης.

Τα τακτικά μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης και να μην έχουν επαγγεματική ή άλλη δραστηριότητα που αντίκειται στους σκοπούς και αρχές της.

β) να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους, που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.

γ) να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

 

Β) Αντεπιστέλλον μέλος γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε άτομο το οποίο συμφωνεί με τους σκοπούς και τις αρχές της Ένωσης, λαμβάνει το περιοδικό της και πληρώνει τη συνδρομή που ορίζει το Δ.Σ. για τα αντεπιστέλλοντα μέλη. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Γ) Επίτιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη από φαση του Δ.Σ., άτομα που προσφάρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Ένωση και γενικότερα στο κίνημα των καταναλωτών. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

ΙΙ. Διαγραφή μέλους.

Η διαγραφή μέλους γίνεται:

 1. με αίτηση και έγγραφη δήλωση του ίδιου του μέλους, που απευθύνεται στο Δ.Σ. Επανεγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και τακτοποίηση τυχόν οικονομικών υποχρεώσεών του,

 2. με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη σύσταση στο μέλος, όταν αυτό

α) Αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ή

β) δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή

γ) επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα. Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου:

α) να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.

β) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.

δ) να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ.

ε) να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού.

στ) να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών (50+1) πλήν των περιπτώσεων ε) και στ) για τις οποίες ισχύει το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από είκοσι.

Η πρόσκληση των μελών για Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν την ορισμένη Γ.Σ.

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση διοικείται από Δ.Σ. με 7 μέλη που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακά εντάξει μέλη του συλλόγου.

Το εκλεγμένο Δ.Σ. αφού συνέλθει και συνεδριάσει με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία με ευχέρεια ειδικού γραμματέα, δέκα μέρες μετά την εκλογή του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή 4 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Το Δ.Σ. έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ων παρόντων.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε οκτώ τακτικές αδιακρίτως, εκπίπτει και αντικαθίσταται. Έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ., με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γ.Σ. Παραίτηση του Δ.Σ. γίνεται μόνο στη Γ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διακρίνονται σε ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές συνεδριάσεις γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει θορυβούντες με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου. Συγκαλέι και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και τον συντονισμό της δράσης της. Υπογράφει μαζί με τον ταμία εντάλματα πληρωμών και μαζί με τον Γ.Γ. κάθε εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης. Τον πρόερδο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερίσιας διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Ένωσης.

Τον Γ.Γ. κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο ταμίας ή ο ειδικός γραμματέας.

O Ταμίας της Ένωσης έχει την ευθύνη του ταμίου. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης. Κάνει κάθε πληρωμή με ένταλμα που εκδίδεται με έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον ταμία με τη σφραγίδα της Ένωσης. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γ.Γ. Σε περίπτωση που κωλύοντι ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ’αυτά το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικόερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του καθώς και ανα αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά την τακτική Γ. Σ.

Δικαίωμα να εκλέγει έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι ταμειακά εντάξει εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από την εγγραφή του. Δικαίωμα να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι ταμειακά εντάξει και έχει συμπληρώσει έξι μήνες από την εγγραφή του.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη εφόσον συμπλρώσουν ένα έτος, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δύο μήνες μετά την εγγραφή τους ως τακτικά μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4(α) του καταστατικού της.

Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Στις εκλογές κατέρχονται μεμονομένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι συνδιασμοί. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο γραμματέα της Ένωσης τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

Για το Δ.Σ. εκλέγονται 7 μέλη τακτικά και 3 αναπληρωματικά.

Υπάρχει δυνατότητα τόσων σταυρών προτίμησης όσα και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης είναι:

α) οι συνδρομές των μελών της.

β) οι συνδρομές και οι λοιπές εισπράξεις από τη διάθεση των εντύπων της.

γ) εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις.

δ) κρατική επιχορήγηση και επιχορήγηση από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ε) επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων καταναλωτών.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ γράφει την επωνυμία της. Το σύμβολο θα το αποφασίσει το Δ.Σ. των μελών της.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών και απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται.

Στην τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία αφορά τροποίηση του καταστατικού ψηφίζουν τα μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στα κατά τόπους παραρτήματα.

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της να μεταβιβασθεί σε αντίστοιχες καταναλωτικές, οικολογικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης με απόφαση της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και των παραρτημάτων της καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά υπαχθεί σε άλλο όργανο.

Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να αποδεχθεί τροποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να εγκριθεί κατά νόμο η αναθεώρηση αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει δώδεκα άρθρα μετά από τις τροποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε σήμερα από της Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

Αθήνα 22.02.1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ                     ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΡΑΚΗ

 

 

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 2000/1995 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων με αυξ. αρ. 16228/1995.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ίδρυση - Λειτουργία

1. Τα τοπικά παραρτήματα δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, εδ. ε, του καταστατικού της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στις πόλεις ή τους νομούς όπου κατοικούν ενεργά και δραστήρια μέλη της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραρτημάτων αποτελεί μέσον για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Το Δίκτυο των Παραρτημάτων  αλλά και κάθε παράρτημα ξεχωριστά, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και αποτυπώνει την πανελλαδική της εμβέλεια.

2. Η απόφαση για την ίδρυση Παραρτήματος λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. μετά από πρόταση μέλους του ή μετά από πρωτοβουλία μελών της Ένωσης που κατοικούν στην συγκεκριμένη πόλη ή νομό.

3. Η λειτουργία των Παραρτημάτων διέπεται από τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. όπως ορίζονται στο καταστατικό της. Τα Παραρτήματα ακολουθούν, επίσης, τις κατευθύνσεις που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και εφαρμόζουν τον Εσωτερικό Κανονισμό. Την μέριμνα εφαρμογής των ανωτέρω έχει η Γενική Διεύθυνση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Δράση

1. Τα Παραρτήματα υλοποιούν στον χώρο τους τις πρωτοβουλίες της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. προωθώντας την δημοσιοποίησή τους στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

2. Τα Παραρτήματα πρέπει να λαμβάνουν και πρωτοβουλίες που ενδιαφέρουν αποκλειστικά τους καταναλωτές της περιοχής τους αξιοποιώντας την εμπειρία και έχοντας την πολύπλευρη στήριξη του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

3. Τα Παραρτήματα πρέπει να αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς της περιοχής τους και ειδικότερα με τους δήμους, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τις κοινωνικές οργανώσεις. Επίσης πρέπει να επιδιώκουν την συμμετοχή τους, ως εκπρόσωποι της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., στους τοπικούς θεσμούς, όπως Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, κ.λπ. με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

1. Τα μέλη των παραρτημάτων, ως μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., έχουν όλες τις υποχρεώσεις  και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον νόμο και το καταστατικό της Ένωσης καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων της.

2. Η Γενική Διεύθυνση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά και επαρκώς τα Παραρτήματα για την δράση της Ένωσης, με διάφορους τρόπους όπως αποστολή εντύπων κ.λπ.

3. Τα Παραρτήματα πρέπει να ενημερώνουν  την Γενική Διεύθυνση της  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την δράση τους, τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους και κυρίως για την ύπαρξη και αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των καταναλωτών της περιοχή τους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να συντάσσουν κάθε τρεις μήνες ένα Δελτίο Ενημέρωσης.

4. Τα έσοδα των Παραρτημάτων αποτελούν έσοδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Κάθε Παράρτημα, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου έκαστου έτους, υποβάλει στο Δ.Σ της Ένωσης οικονομικό απολογισμό του λήξαντος και προϋπολογισμό του τρέχοντος. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες γενικά της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό αυτό, με κριτήριο πάντα την μεγιστοποίηση του έργου της προς όφελος των καταναλωτών.

5. Το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. θα ενισχύει με όλα τα μέσα που διαθέτει τις πρωτοβουλίες και δράσεις των Παραρτημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Συντονισμός Δράσης - Δίκτυο Παραρτημάτων
1. Στα Παραρτήματα που έχουν μέχρι 30 μέλη ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ένας Υπεύθυνος του Παραρτήματος. Σε παραρτήματα με περισσότερα από 30 μέλη ορίζεται τριμέλης Συντονιστική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Υπεύθυνο Παραρτήματος και 2 μέλη.

2.  Ο Υπεύθυνος ή η Συντονιστική Επιτροπή κάθε παραρτήματος μεριμνά για:

 • την εφαρμογή του παρόντος Εσωτερικού  Κανονισμού
 • την γνωστοποίηση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και του έργου της στην περιοχή ευθύνης
 • την καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχέσεων με τα ΜΜΕ
 • την εγγραφή νέων μελών καθώς και την είσπραξη της συνδρομής των παλαιών
 • την διοργάνωση εκδηλώσεων

3. Η Γενική Διεύθυνση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει τον συντονισμό και την συνεργασία με τα Παραρτήματα και οφείλει να:

 • φροντίζει για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Παραρτημάτων για την δράση της Ένωσης
 • γνωστοποιεί στα Παραρτήματα τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές για κάθε Παράρτημα
 • παρακολουθεί από κοντά τις δραστηριότητες των Παραρτημάτων και να διευκολύνει το έργο τους     

4. Σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Δ.Σ. και με πρωτοβουλία του  συνέρχεται στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη - έδρα παραρτήματος, η Συνέλευση του Δικτύου Παραρτημάτων. Σ’ αυτήν συμμετέχουν, ο υπεύθυνος του Δ.Σ., και  ο Συντονιστής, ή κάποιο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, κάθε Παραρτήματος.  Δικαίωμα συμμετοχής έχει και κάθε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καθώς και κάθε μέλος Σ.Ε. Η Συνέλευση του Δικτύου των Παραρτημάτων συζητά για τα προβλήματα λειτουργίας τους, τα αποτελέσματα της δράσης τους  κ.λπ.


Αθήνα, 22-3-2011

Σημείωση: Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί επικαιροποίηση του, παλαιοτέρου, με ημερομηνία 22-7-2006, κατόπιν απόφασης του νέου Δ.Σ. της ΕΚΠΟΙΖΩ στην 1η συνεδρίαση στις 22-3-2011
 

Η νομική μας μορφή, σωματείο και ένωση καταναλωτών, μας υποχρεώνει να έχουμε συγκεκριμένα όργανα διοίκησης, την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μελών, που είναι και το ανώτατο όργανο της Ένωσης, παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ.

Βάσει του καταστατικού μας, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια. Από το 2007, μετά την τροποποίηση του νόμου 2251/94, απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου κατά την διενέργεια των εκλογών.

14η Γενική Συνέλευση, Μάρτιος 2015
Στις 29 Μαρτίου 2015 συνήλθε η 14η Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας, στα γραφεία της Αθήνας.

Στην αρχή, η απερχόμενη πρόεδρος, κυρία Αλευρίτου, αφού καλωσόρισε το ακροατήριο, παρουσίασε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της ΕΚΠΟΙΖΩ για τη διετία (2013-2014). Στη συνέχεια μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών.

Έπειτα, η κ. Αλευρίτου, παρουσίασε τους υποψήφιους για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα σύντομα βιογραφικά τους.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 14ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΠΟΙΖΩ και των εκπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «ΠΟΜΕΚ – Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

13η Γενική Συνέλευση, Απρίλιος 2013
Στις 5 Απριλίου 2013 συνήλθε η 13η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους της Συνέλευσης, το οποίο ήταν ανοιχτό και σε μη μέλη, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, αφού καλωσόρισε το ακροατήριο, παρουσίασε πανοραμικά το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ και υπογραμμίζοντας τα κύρια επιτεύγματά της, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας της το 2013. Στην συνέχεια, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Αδαμόπουλος και ακολούθησαν χαιρετισμοί του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή κ. Στεργίου, του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Ζερβέα, του προέδρου του ΕΦΕΤ κ. Τσιάλτα, του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Κυριτσάκη, του εκπροσώπου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κ. Κατσαρού του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας κ. Καββαθά, του προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Σαρρηγεωργίου, του εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Πολιτάκη, και της εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων κας Παπαδημητρίου.

Κατά την διάρκεια του δεύτερου μέρους, στο οποίο συμμετείχαν μόνο τα μέλη, η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε σύντομο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της 2ετούς (2011-2012) δράσης της ΕΚΠΟΙΖΩ και μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις-τοποθετήσεις-προτάσεις των μελών.

Στην συνέχεια, η απερχόμενη πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη τους υποψηφίους και σύντομα βιογραφικά στοιχεία τους. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και των εκπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «ΠΟΜΕΚ –Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

12η Γενική Συνέλευση, Μάρτιος 2011
Στις 20 και 21 Μαρτίου 2011 συνήλθε η 12η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών στα νέα γραφεία της ΕΚΠΟΙΖΩ σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εκπροσώπων της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (ΠΟΜΕΚ), με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως είχαν προσδιοριστεί στην πρόσκληση :

 • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2009-2010
 • Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην ΠΟΜΕΚ

Η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε σύντομο απολογισμό της 2ετούς( 2009-2010) δράσης της ΕΚΠΟΙΖΩ και μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις-τοποθετήσεις-προτάσεις των μελών, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στο θέμα των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και του σχετικού νόμου.

Στην συνέχεια, η απερχόμενη πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη τους υποψηφίους και σύντομα βιογραφικά στοιχεία τους. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών.

11η Γενική Συνέλευση, Φεβρουάριος 2009
Στις 8 Φεβρουαρίου 2009, συνήλθε η 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ στο Ξενοδοχείο ACROPOL (αίθουσα Θησείο) στην Αθήνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως είχαν προσδιοριστεί στην πρόσκληση :

 • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2007-2008.
 • Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην ΠΟΜΕΚ.

Επίσης , κατά την διάρκειά της, με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών δράσης το 2008, παρουσιάστηκε συνοπτικά το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ για το διάστημα αυτό και πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε σύντομο απολογισμό της 20ετούς (1988-2008) και 2ετούς (2007-2008) δράσης της ΕΚΠΟΙΖΩ Μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις-τοποθετήσεις-προτάσεις των μελών, οι οποίες αφορούσαν οργανωτικά θέματα, θέματα δημοσίων σχέσεων της ΕΚΠΟΙΖΩ (ανάγκη συστηματικής και συχνότερης επαφής με τα μέλη, μεγαλύτερης γνωστοποίησης της ΕΚΠΟΙΖΩ κοινής δράσης με άλλους φορείς) καθώς και θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.

Στην συνέχεια, η απερχόμενη πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη τους υποψηφίους και σύντομα βιογραφικά στοιχεία τους. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών.

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΠΟΙΖΩ
2017-2018

Αλευρίτου Ελένη (Πρόεδρος)

Συνταξιούχος γιατρός (παθολογοανατόμος), από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει στην ευθύνη της θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και προϊόντων, τυποποίησης προϊόντων-υπηρεσιών, την εκπαίδευση-αγωγή καταναλωτή, την διεκπεραίωση των προγραμμάτων, τις σχέσεις με επίσημους φορείς-ερευνητικά κέντρα-πανεπιστήμια και ΜΚΟ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εποπτεία εκπροσώπων μας σε ευρωπαϊκά όργανα. Έχει ασχοληθεί με την εκλαΐκευση επιστημονικών θεμάτων και έχει γράψει, για λογαριασμό της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. άρθρα, φυλλάδια και βιβλία. Έχει διατελέσει μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής και είναι μέλος του ΔΣ του ΕΦΕΤ,

Καλαποθαράκου Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος)

Συνταξιούχος δικηγόρος, από τα ιδρυτικά μέλη, πρώην Αντιπρόεδρος επί σειρά ετών και Γενική Διευθύντρια της ΕΚΠΟΙΖΩ. Εκπροσωπεί την Ένωση σε επίσημα εθνικά όργανα και επιτροπές τακτικές-έκτακτες, και είναι η κύρια εκπρόσωπος της Ένωσης στα ΜΜΕ. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, και της Επιτροπής Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών. Διετέλεσε πρόεδρος της δευτεροβάθμιας Ένωσης Καταναλωτών ΠΟΜΕΚ ‘Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ’ και σήμερα είναι μέλος του ΔΣ. Υπεύθυνη του Γραφείου Νομικής Προστασίας της ΕΚΠΟΙΖΩ, συντονίζει την 15 μελή ομάδα νομικών – εθελοντών. Έχει πλούσια συγγραφική και διδακτική ιδίως με ομιλίες στο ευρύ καταναλωτικό κοινό σε θέματα χρηματοοικονομικά, υπερχρέωσης και γενικότερα νομικής προστασίας καταναλωτή, συλλογικής προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών (συλλογικές αγωγές).

Βοϊκλή Μαρία (Γ. Γραμματέας)

Συνταξιούχος φιλόλογος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος στο απερχόμενο ΔΣ της ΕΚΠΟΙΖΩ, με ευθύνη και ενασχόληση σε θέματα ιδίως εκπαίδευσης. Από τα ιδρυτικά μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με σημαντική συνεισφορά στις εκπαιδευτικές-παιδαγωγικές-πολιτιστικές δραστηριότητες του φορέα. Συμμετείχε στον αυτοδιαχειριζόμενο Παιδότοπο που είχε συσταθεί στα πλαίσιά του, υπήρξε υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία διαφόρων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών ομάδων και δραστηριοτήτων, ενώ συνέβαλλε και συμβάλλει ουσιαστικά στην μελέτη και διαχείριση καταναλωτικών θεμάτων.

Κοκουγιάννης Ηλιας (Ταμίας)

Συνταξιούχος δημοσιογράφος. Ιδρυτικό μέλος της ΕΚΠΟΙΖΩ της οποίας έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Γραμματέας της. Έχει επιμεληθεί σχεδόν το σύνολο των εντύπων που έχει κατά καιρούς εκδώσει η ΕΚΠΟΙΖΩ, έχει μετάσχει σε πολλές επιτροπές και συμβούλια ως εκπρόσωπος των καταναλωτών (π.χ. Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνιών, κλπ), και είναι πρόεδρος της  ΠΟΜΕΚ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

 

Κιτράκη Μαρία (Μέλος)

Συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα, απόφοιτη του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ, έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ μεταξύ 1992 – 1998, υπεύθυνη για την αναζήτηση-κατάρτιση προγραμμάτων, παρακολούθηση της υλοποίησης και την κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων / απολογισμών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από το 2015 προσφέρει εθελοντική εργασία με την καθημερινή της παρουσία στα γραφεία της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των μελών.

Δροσάκης Νίκος (Μέλος)

Προπονητής σκακιού, μέλος της Ελληνικής και Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Παραδίδει μαθήματα σε διάφορα σχολεία και σκακιστικούς συλλόγους από το 2005 και είναι διαιτητής σκακιστικών σχολικών αγώνων από το 2006. Έχει συμμετάσχει σε διασυλλογικά σκακιστικά πρωταθλήματα και έχει διατελέσει μέλος ΔΣ τοπικού σκακιστικού συλλόγου. Είναι μέλος της ΕΚΠΟΙΖΩ από το 2000.

Πρωτοπαπαδάκης Κώστας (Μέλος)

Χημικός, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. από τα πρώτα μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ και πρώην μέλος προηγούμενου ΔΣ της ΕΚΠΟΙΖΩ. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών στο χημικό εργαστήριο της ΕΚΠΟΙΖΩ, ως υπεύθυνος εξοπλισμού-συντήρησης-λειτουργίας-δειγματοληψίας-χημικών αναλύσεων, και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου τροφίμων κατά την 7ετία 1992-1998.Έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διάφορες εθνικές επιτροπές τυποποίησης προϊόντων, συμβούλια πιστοποίησης, βιολογικών καλλιεργειών.

Καλαποθαράκου Παναγιώτα (Γεν. Διευθύντρια)

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπροσωπεί την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., και την ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” σε Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Φορείς της αγοράς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή. Έχει πλούσια διδακτική και συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα νομικής προστασίας του καταναλωτή. Εκπροσωπεί το καταναλωτικό κοινό στα ΜΜΕ. Πάνω από 400 παρουσιάσεις ετησίως σε εκπομπές ενημερωτικές ή δελτία ειδήσεων.

 

Σταυρουλάκη Αργυρώ (Αναπλ. Διευθύντρια)

Σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στην υγιεινή τροφίμων και στο σχεδιασμό, στην κατάθεση και στον συντονισμό συγχρηματοδοτούμενων δράσεων για ΜΚΟ, επιχειρήσεις και φορείς.Συνεργάστηκε με την ΕΚΠΟΙΖΩ από το 1994-2000 και το 2010 επανήρθε στο μόνιμο προσωπικό της οργάνωσης. Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, υπεύθυνη για την εξεύρεση πόρων και το σχεδιασμό νέων δράσεων της ΕΚΠΟΙΖΩ.

 

Βάτζιου Μύρια

Δικηγόρος Αθηνών παρά πρωτοδίκαις, Νομικός Σύμβουλος της ΕΚΠΟΙΖΩ. Διαθέτει εμπειρία στον τομέα προστασίας του Καταναλωτή και συγκεκριμένα στα ζητήματα με ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κέντρα αισθητικής, ελαττωματικά προϊόντα, πωλήσεις από απόσταση.

 

Κοκουγιάννης Αναστάσης

Δικηγόρος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις διαπραγματεύσεις. Εργάζεται στην ΕΚΠΟΙΖΩ από το 2014, παρέχοντας νομικές συμβουλές για τραπεζικά θέματα, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος του παραρτήματος στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Επίσης, συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΕΚΠΟΙΖΩ σε συνέδρια.

 

Νικολαδάκης Τάσος

Οικονομολόγος. Συντονιστής του παραρτήματος της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Πάτρα από το 2011. Λειτουργεί καθημερινά το παράρτημα ως συμβουλευτικό κέντρο υπερχρεωμένων καταναλωτών και εκπροσωπεί την ΕΚΠΟΙΖΩ στην Δυτική Ελλάδα με αρθρογραφίες και παρουσία στα τοπικά ΜΜΕ.

 

Τσουραπή Πέγκυ

Οικονομολόγος. Από το 2012 αποτελεί διοικητικό στέλεχος της ΕΚΠΟΙΖΩ και εργάζεται ως υπεύθυνη γραμματείας, επικοινωνίας και προώθησης εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων.

 

Λιναρδάτου Ολυμπία

Η Ολυμπία Λιναρδάτου είναι δικηγόρος παρ' εφέταις. Από το Φεβρουάριο του 2009 εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στην ΕΚΠΟΙΖΩ. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενο την προστασία του καταναλωτή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως ομιλήτρια/ εισηγήτρια σε ομιλίες και καμπάνιες ενημέρωσης για τα δικαιώματα του καταναλωτή εκπροσωπώντας την ένωση.

 

Σεβαστάκης Νίκος

Δικηγόρος παρ' εφέταις, ενώ από το 2014 είναι νομικός σύμβουλος της ΕΚΠΟΙΖΩ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο θέμα της νομικής διαχείρισης υποθέσεων αυτοκινήτων έχοντας παρασταθεί σε πολλές σχετικές περιπτώσεις στα πολιτικά δικαστήρια.

 

Τσιαφούτης Βίκτωρας


Είναι δικηγόρος παρ’ εφέταις, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής - ΕΚΠΟΙΖΩ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον τύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει πολυάριθμες εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών "Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" και αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή.

Χριστοδούλου Μικαέλα

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Ειδική Αναλυτική και Δικαστική Γραφολόγος, εγγεγραμμένη στους καταλόγους Πρωτοδικείων της Ελλάδας. Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια.

 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών της σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και τα διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Έχουμε υιοθετήσει πολιτικές και έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την ΕΚΠΟΙΖΩ μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της ΕΚΠΟΙΖΩ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο,
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς,
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα,
 • Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων και για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας, • Όλα τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους,
 • Τα προσωπικά δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους,
 • Τα υποκείμενα δεδομένων έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία, όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.
 • Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω των εντύπων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
 • Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς θα έχει την επιλογή να αφαιρέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα μας, εφόσον το επιθυμείτε.

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον αυτά είναι ανακριβή. 
 • Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε δικαίωνα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς είναι ανακριβή ή ότι δεν κάνουμε νόμιμη χρήση αυτών, αλλά δεν επιθυμείτε να μας ζητήσετε απλώς να τα διαγράψουμε άμεσα, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να πάψουμε τη χρήση των εν λόγω δεδομένων μέχρι να διευθετήσουμε τα προβλήματα.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε συνήθη μορφή, ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε κάπου αλλού εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα ένστασης – Έχετε δικαίωμα ένστασης στη χρήση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας – Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά και ότι γίνεται παράνομη χρήση των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr). • Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης στην ΕΚΠΟΙΖΩ.

Αλλαγές στην πολιτική μας

Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, π.χ. για λόγους συμμόρφωσης. Ωστόσο, εάν τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο την πολιτική μας, θα δημοσιεύσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Επίσης, στην πολιτική απορρήτου μας θα αναφέρεται ξεκάθαρα η ημερομηνία και η φύση της εκάστοτε αλλαγής.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις, απορίες ή ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλυθεί το ζήτημα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται άνωθεν, μη διστάσετε να μας στείλετε το αίτημά σας. Μπορείτε να στείλετε τα αιτήματα, τις ερωτήσεις, τις απορίες ή τις ενστάσεις σας στη διεύθυνση: info@ekpizo.gr

Ελληνικά